نشست سرپرست فرمانداری خاتم با ابراهیمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر ومدیر امور عشایری استان

نشست سرپرست فرمانداری خاتم با ابراهیمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر ومدیر امور عشایری استانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:در این نشست جوادمیر بهبودی گفت:دولت تدبیر وامید توجه ویژه ای به بحث صندوق بیمه اجتماعی روستایی وعشایری دارد و دولت یازدهم و دوازدهم حمایت های خوبی درجهت خدمات بیشتربه جامعه روستایی وعشایری کشور داشته است.

وی با اشاره به حمایت ومزایای صندوق بیمه اجتماعی روستایی وعشایر ی افزود: عضویت جامعه روستایی در صندوق بیمه روستایی وعشایری موجب توسعه پایداری روستاها  می‌شود.

ایشان بابیان اینکه 40 درصد جمعیت شهرستان روستائیان هستند گفت:درسال های اخیر بیمه روستایی وعشایری در شهرستان مورد استقبال قرار گرفته وسعی ما براین است در راستای اجرای سیاستگزاری های دولت تدبیر وامید وحمایت از قشر جامعه روستایی، بیمه عشایر، روستائیان وکشاورزان را درسطح روستاها گسترش دهیم تا درآینده از مزایای این صندوق بهره مند شوند.

میربهبودی بااشاره به افزایش بارندگی بهاری که موجب سرسبزی مراتع وجنگل شده است تصریح کرد: امسال عشایر ودامداران  درمراتع ومناطق جنگلی مستقرهستند  که نبایداز خدماتی ازجمله آبرسانی بی بهره بمانند.