شناسه : 158924584

نشست رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان با سرپرست فرمانداری خاتم


طی نشستی باحضور نجفی رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان با میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم در خصوص راه اندازی کلینیک شبانه روزی دام پزشکی توسط بخش خصوصی در شهرستان بحث و گفت و گو شد


آدرس کوتاه :