شناسه : 337852

نشست جانشين ستاد انتخابات استان با اعضا ستاد انتخابات شهرستان خاتم


به گزارش كميته تبيلغات و اطلاع رساني در اين جلسه تقوايي جانشين ستاد انتخابات استان با اشاره به مكانيزه برگزار شدن مرحله دوم انتخابات تصريح كرد انتخابات در كشور به سمت مكانيزه شدن است و بايد براي مردم تبيين شود كه اين شيوه خيلي آسانتر و راحتتر و بدون مشكل مي باشد و قوانين انتخابات در اين روش با گذشته فرقي نمي كند . مدير كل سياسي و انتخابات در ادامه افزود نكته ديگر در ارتباط با كانديداها است كانديداها بايد قوانين مربوط به قانون تبليغات انتخابات را رعايت كنند و بايد مواظب بود بهانه به دست كسي ندهيم و بدون   رو در بايستي با تخلفات برخورد كنيم . وي در پايان به بحث تبليغات جهت حضور   حداكثري مردم اشاره و اظهار داشت مابايد علاوه بر برگزاري انتخابات زمينه لازم جهت حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم كنيم و انشاء ا... مردم فهيم ما همانند مرحله اول با حضور حداكثري خود كانديداي خود را انتخاب و دشمنان نظام را مأيوس خواهند كرد . در ادامه عطائي بخشدار مركزي خاتم نيز تصريح كرد تمهيدات لازم جهت برگزاري انتخابات در شهرستان خاتم انديشيده شده و الحمدا... هيچگونه كمبود و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و مردم فهيم شهرستان خاتم نيز با شور و شوق فراوان آمادگي حضوري گسترده در انتخابات را دارند .      

به گزارش كميته تبيلغات و اطلاع رساني در اين جلسه تقوايي جانشين ستاد انتخابات استان با اشاره به مكانيزه برگزار شدن مرحله دوم انتخابات تصريح كرد انتخابات در كشور به سمت مكانيزه شدن است و بايد براي مردم تبيين شود كه اين شيوه خيلي آسانتر و راحتتر و بدون مشكل مي باشد و قوانين انتخابات در اين روش با گذشته فرقي نمي كند .

مدير كل سياسي و انتخابات در ادامه افزود نكته ديگر در ارتباط با كانديداها است كانديداها بايد قوانين مربوط به قانون تبليغات انتخابات را رعايت كنند و بايد مواظب بود بهانه به دست كسي ندهيم و بدون  رو در بايستي با تخلفات برخورد كنيم .

وي در پايان به بحث تبليغات جهت حضور  حداكثري مردم اشاره و اظهار داشت مابايد علاوه بر برگزاري انتخابات زمينه لازم جهت حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم كنيم و انشاء ا... مردم فهيم ما همانند مرحله اول با حضور حداكثري خود كانديداي خود را انتخاب و دشمنان نظام را مأيوس خواهند كرد .

در ادامه عطائي بخشدار مركزي خاتم نيز تصريح كرد تمهيدات لازم جهت برگزاري انتخابات در شهرستان خاتم انديشيده شده و الحمدا... هيچگونه كمبود و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و مردم فهيم شهرستان خاتم نيز با شور و شوق فراوان آمادگي حضوري گسترده در انتخابات را دارند .

 

 

 

آدرس کوتاه :