نشست تاج آبادی سرپرست بخشداری بادهیاران واعضای شورای اسلامی بخش مرکزی

نشست تاج آبادی سرپرست بخشداری بادهیاران واعضای شورای اسلامی بخش مرکزیدراین نشست تاج آبادی سرپرست بخشداری خاتم:ضمن اشاره به الویت بندی پروژه های عمرانی ازدهیاران واعضای شورای اسلامی خواست نسبت به الویت  بندی تمام پروژه های عمرانی را تا اواخر دی ماه 97جهت تشکیل کمیته فنی به بخشداری ارسال نمایند.