شناسه : 145574006

نشست تاج آبادی سرپرست بخشداری بادهیاران واعضای شورای اسلامی بخش مرکزی


نشست تاج آبادی سرپرست بخشداری خاتم بادهیاران واعضای شورای اسلامی ودهیاران بخش مرکزی درمحل فرمانداری خاتم برگزارشد

دراین نشست تاج آبادی سرپرست بخشداری خاتم:ضمن اشاره به الویت بندی پروژه های عمرانی ازدهیاران واعضای شورای اسلامی خواست نسبت به الویت  بندی تمام پروژه های عمرانی را تا اواخر دی ماه 97جهت تشکیل کمیته فنی به بخشداری ارسال نمایند.


آدرس کوتاه :