نشست تاج آبادی بخشدار بخش مرکزی با معاون اداره کل راه و شهرسازی استان

نشست تاج آبادی بخشدار بخش مرکزی با معاون اداره کل راه و شهرسازی استان