شناسه : 155515679

نشست تاج آبادی بخشدار بخش مرکزی با معاون اداره کل راه و شهرسازی استان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: طی نشستی رضا تاج آبادی بخشدار بخش مرکزی به اتفاق دانشور رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان با ناظران پروژه و پیمانکار و همچنین نماینده قرارگاه پیشرفت و آبادانی در محل دفتر مظفری معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان در مورد ساخت راه های روستایی شهرستان و بررسی پاره ای ازمشکلات برگزار شد


آدرس کوتاه :