نشست بخشداری مرکزی خاتم با معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه وشهرسازی استان

نشست بخشداری مرکزی خاتم با معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه وشهرسازی استان