نتيجه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه ابركوه ، بافق ، بهاباد ،خاتم و مهريز

نتيجه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه ابركوه ، بافق ، بهاباد ،خاتم و مهريزدر اجراي ماده 24 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 72 آئين نامه اجراي آن ، به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه  ابركوه ، بافق ، بهاباد ،خاتم و مهريزمي رساند كه در مرحله دوم اتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در روز جمعه 15/2/91 در حوزه انتخابيه ابركوه ، بافق ، بهاباد ،خاتم و مهريز برگزار شد جمع آراء مأخوذه در اين حوزه انتخابيه 87619 بود كه اشخاص زير به ترتيب :

1-      آقاي دخيل عباس زارع زاده مهريزي فرزند حسينعلي داراي 44271 رأي

2-      آقاي كاظم فرهمند فرزند آقا رضا داراي 43348 رأي

مي باشند .