نارضايتي فرماندار خاتم از كندي روند ساخت مسكن مهردر اين شهرستان

نارضايتي فرماندار خاتم از كندي روند ساخت مسكن مهردر اين شهرستان   سيد ناصر اماي فرماندار خاتم در بازديد از مسكن مهر تصريح كرد ساخت مسكن مهر در اين شهرستان حدود يكسال است كه آغاز شده والحمدا... با پي گيري هاي بعمل آمده تا كنون پبشرفت خيلي خوبي داشته اما چند روزي است كه به دليل تعلل پيمانكار پيشرفت اين پرو‍‍ژه با كندي انجام مي شود لذا اينجانب از بنياد مسكن مي خواهم در اتمام فاز اول تسريع نموده تا انشا ا... بزودي شاهد اتمام اين پروژه باشيم .

امامي در ادامه اين بازديد با اشاره به پايين بودن كيفيت بعضي از مصالح بكار گرفته شده در ساخت فاز دوم اين طرح خواستار جديت بنياد مسكن در امر نظارت بر ساخت ساز مسكن مهر گرديد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم