میلاد پر خیر و برکت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع)، بنیان گذار مذهب جعفری و شروع هفته وحدت بر شما مبارک

میلاد پر خیر و برکت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع)، بنیان گذار مذهب جعفری و شروع هفته وحدت بر شما مبارکمـــــژده ای دل کــه مـهــیــن آیـت یــزدان آمــد

مــشــعــل راه هـدا خـتــم رســـولان آمـد

تـا زنـــده پـــرچـــم تــوحـیــد بـهـر بـــام و دری

بـهـر نــابـودی اصــنـــام شــتــابـان آمــد

مـسـلـمـیـن را بـده از قـول خــــداونـــد نــویـــد

اشــرف خـلـق جـهـان نـیـر تــابـــان آمـد

میلاد پر خیر و برکت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع)، بنیان گذار مذهب جعفری و شروع هفته وحدت بر شما مبارک

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم