میزان بارش رحمت الهی در ۴۸ ساعت گذشته اعلام شد

میزان بارش رحمت الهی در ۴۸ ساعت گذشته اعلام شد


میزان بارندگی در شهرستان خاتم:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم” احمد قنبری ” مسئول اداره هواشناسی شهرستان خاتم میزان بارش باران در ۴۸ ساعت گذشته را در شهرستان ۱۴/۳ میلی متر عنوان کرد