شناسه : 1470199
میزان بارندگی در شهرستان خاتم:


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم” احمد قنبری ” مسئول اداره هواشناسی شهرستان خاتم میزان بارش باران در ۴۸ ساعت گذشته را در شهرستان ۱۴/۳ میلی متر عنوان کرد
میزان بارندگی در شهرستان خاتم:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم” احمد قنبری ” مسئول اداره هواشناسی شهرستان خاتم میزان بارش باران در ۴۸ ساعت گذشته را در شهرستان ۱۴/۳ میلی متر عنوان کرد

آدرس کوتاه :