ميزان يارانه پرداختي فراورده هاي نفتي شهرستان خاتم در آذرماه 88

ميزان يارانه پرداختي فراورده هاي نفتي شهرستان خاتم در آذرماه 88 

 

رديف

 

نام فراورده

 

ميزان توزيع شده (ليتر)

بهاي فراورده (هر ليتر به ريال )

بهاي فراورده هاي مصرف شده به ريال

نرخ مصوب داخلي

نرخ f.o.B خليج فارس (خريد دولت )

نرخ مصوب داخلي

ميزان توزيع شده

نرخ F.OB خليج فارس (پرداخت دولت)

ميزان يارانه تخصيص داده شده به مردم

1

بنزين موتور

1057000

1000ريال

6350

1057000000

6711950000

5654950000

2

نفت گاز

1392000

165

6716

229680000

9348672000

9118992000

3

گازوئيل

4396000

165

6684

725340000

29382864000

28657524000

جمع

2012020000

45443486000

43431466000