شناسه : 158369871
رئیس ستاد پیشگیری از تخلفات انتخابات؛

مهمترین اهداف ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی،توجه به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده


واعظ دردومین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی بیان کرد: مهمترین اقدام پیشگیری از تخلفات انتخاباتی توجه به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در جهت انتخابات سالم و قانونمند می باشد


آدرس کوتاه :