مهمترین اهداف ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی،توجه به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده

مهمترین اهداف ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی،توجه به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده