شناسه : 337962
فرماندار شهرستان خاتم در جمع اهالي دهستان چاهك

مهمترين گام توسعه را خود مردم بايد بردارند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم " محمد علي شاه حسيني " با اشاره به نقاط قوت شهرستان و استعدادهاي دهستان چاهك در جمع اهالي اعلام نمود : فرمانداري و مجموعه ادارات شهرستان در جهت ارتقاء وضعيت كشاورزي ، احداث گلخانه ، مجتمع هاي صنعتي دام و طيور ، پرورش اسب ، آبياري تحت فشار ، صنايع تبديلي ، صنايع جنبي كشاورزي آمادگي هرگونه همكاري   پرداخت تسهيلات و رفع موانع غير قانوني كه بعضأ وجود داشته را دارد .     
فرماندار شهرستان خاتم در جمع اهالي دهستان چاهك

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم " محمد علي شاه حسيني " با اشاره به نقاط قوت شهرستان و استعدادهاي دهستان چاهك در جمع اهالي اعلام نمود : فرمانداري و مجموعه ادارات شهرستان در جهت ارتقاء وضعيت كشاورزي ، احداث گلخانه ، مجتمع هاي صنعتي دام و طيور ، پرورش اسب ، آبياري تحت فشار ، صنايع تبديلي ، صنايع جنبي كشاورزي آمادگي هرگونه همكاري  پرداخت تسهيلات و رفع موانع غير قانوني كه بعضأ وجود داشته را دارد .   

آدرس کوتاه :