مهمترين گام توسعه را خود مردم بايد بردارند

مهمترين گام توسعه را خود مردم بايد بردارند


فرماندار شهرستان خاتم در جمع اهالي دهستان چاهك

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم " محمد علي شاه حسيني " با اشاره به نقاط قوت شهرستان و استعدادهاي دهستان چاهك در جمع اهالي اعلام نمود : فرمانداري و مجموعه ادارات شهرستان در جهت ارتقاء وضعيت كشاورزي ، احداث گلخانه ، مجتمع هاي صنعتي دام و طيور ، پرورش اسب ، آبياري تحت فشار ، صنايع تبديلي ، صنايع جنبي كشاورزي آمادگي هرگونه همكاري  پرداخت تسهيلات و رفع موانع غير قانوني كه بعضأ وجود داشته را دارد .