منطقه حفاظت شده باغ شادی مناسب ترین زیستگاه گوزن زرد ایرانی است

منطقه حفاظت شده باغ شادی مناسب ترین زیستگاه گوزن زرد ایرانی استکارشناسان  IUCN( اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ) از منطقه حفاظت شده باغ شادی، سایت گوزن زرد ایرانی و اداره محیط زیست شهرستان خاتم بازدید نمودند.

 هدف این کارشناسان مشاوره در خصوص سایت های تکثیر و پرورش گوزن زرد در ایران و بررسی امکان سنجی معرفی این گونه به طبیعت است. در حال حاضر 13 سایت گوزن زرد ایرانی در سطح کشور دایر است و براساس اظهار نظر اولیه این کارشناسان در این بازدید و بررسی این محدوده از جنگلهای زاگرس، منطقه حفاظت شده باغ شادی شهرستان خاتم را یکی از مناسب ترین زیستگاه جهت پرورش این گونه معرفی نمودند.