شناسه : 342832

مناقصه باند دوم محور هرابرجان ، هرات ، رودخانه شور در روزشنبه اول آبانماه انجام خواهد شد .


سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در جلسه با مسئول راه و ترابري شهرستان تصريح كرد باند دوم مسير ترانزيتي شهربابك – هرات – هرابرجان در دو فاز از مصوبات سفر رياست جمهوري به استانهاي كرمان و يزد بوده كه فاز اول به طول 60 كيلومتر از شهربابك تا رودخانه شور هرات توسط راه و ترابري استان كرمان در دست اجرا مي باشد و فاز دوم نيز به طول 60 كيلومتر و با اعتبار 160ميليارد ريال توسط راه وترابري استان اجرا خواهد شد و مناقصه اين پروژه در روز شنبه اول آبانماه انجام و انشاءا... پس از تعيين پيمانكار و تامين اعتبار مورد نياز عمليات اجرايي ساخت باند دوم اين مسير آغاز خواهد شد . فرماندار در ادامه افزود ساخت باند دوم اين مسير باعث افزايش عبور و مرور و رونق اقتصادي در شهرستان شده و زمينه هاي اشتغال زيادي را بدنبال خواهد داشت .   روابط عمومي فرمانداري خاتم  

سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در جلسه با مسئول راه و ترابري شهرستان تصريح كرد باند دوم مسير ترانزيتي شهربابك – هرات – هرابرجان در دو فاز از مصوبات سفر رياست جمهوري به استانهاي كرمان و يزد بوده كه فاز اول به طول 60 كيلومتر از شهربابك تا رودخانه شور هرات توسط راه و ترابري استان كرمان در دست اجرا مي باشد و فاز دوم نيز به طول 60 كيلومتر و با اعتبار 160ميليارد ريال توسط راه وترابري استان اجرا خواهد شد و مناقصه اين پروژه در روز شنبه اول آبانماه انجام و انشاءا... پس از تعيين پيمانكار و تامين اعتبار مورد نياز عمليات اجرايي ساخت باند دوم اين مسير آغاز خواهد شد .

فرماندار در ادامه افزود ساخت باند دوم اين مسير باعث افزايش عبور و مرور و رونق اقتصادي در شهرستان شده و زمينه هاي اشتغال زيادي را بدنبال خواهد داشت .

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم

 

آدرس کوتاه :