منابع طبيعي و آبخيزداري خاتم تا پايان اسفند بيش از 15 هزار اصله از انواع نهال توزيع مي کند

منابع طبيعي و آبخيزداري خاتم تا پايان اسفند بيش از 15 هزار اصله از انواع نهال توزيع مي کندبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم تا کنون بيش از 6 اصله از انواع نهال زينتي بين مردم ، نهاد ها،سازمانها،ادارات ومدارس در اين شهرستان توزيع نموده است .
 
نهالهاي توزيع شده از انواع سرو شيراز،سرو خمره اي ،کاج،زبان گنجشک،زيتون تلخ و... عنوان مي گردد که به منظور توسعه و افزايش سرانه فضاي سبز و ترويج فرهنگ درختکاري درجامعه، بين متقاضيان توزيع شده است وپيش بيني مي شود تا پايان اسفند ماه اين تعداد ازمرز 15 هزاراصله عبور نمايد.
گفتني است اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم همه ساله به مناسبت فصل درختکاري و هفته منابع طبيعي اقدام به توزيع نهال مينمايد..