شناسه : 341392
بخشدارمرکزی خاتم خبرداد

معرفي قابليتها و زير ساختهاي بخش مركز ی این شهرستان جهت جذب سرمايه گذار


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "جواد مير بهبودي "بخشدار مركز ي خاتم" اعلام داشت : در جلسه اي كه با حضور طباطبايي مدير عامل شركت مادر تخصصي استان ( هولدينگ ) ، مدير عامل شركت تعاوني دهياريهاي بخش نير و مدير عامل شركت تعاوني دهياريهاي خاتم در محل بخشداري برگزار گرديد .ابتدا پتانسيلها و ظرفيتهاي بخش مركزي در بخشهاي كشاورزي ، دامپروري ، صنعت و معادن معرفي و سپس در خصوص انجام سرمايه گذاري در زمينه كشتهاي گلخانه اي ، صنايع تبديلي و تكميلي و معادن و همچنين پيگيري انجام پروژه هاي عمراني ادارات توافقاتي به صورت مشترك با شركت تعاوني دهياريهاي خاتم انجام گرفت .
بخشدارمرکزی خاتم خبرداد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "جواد مير بهبودي "بخشدار مركز ي خاتم" اعلام داشت : در جلسه اي كه با حضور طباطبايي مدير عامل شركت مادر تخصصي استان ( هولدينگ ) ، مدير عامل شركت تعاوني دهياريهاي بخش نير و مدير عامل شركت تعاوني دهياريهاي خاتم در محل بخشداري برگزار گرديد .ابتدا پتانسيلها و ظرفيتهاي بخش مركزي در بخشهاي كشاورزي ، دامپروري ، صنعت و معادن معرفي و سپس در خصوص انجام سرمايه گذاري در زمينه كشتهاي گلخانه اي ، صنايع تبديلي و تكميلي و معادن و همچنين پيگيري انجام پروژه هاي عمراني ادارات توافقاتي به صورت مشترك با شركت تعاوني دهياريهاي خاتم انجام گرفت .

آدرس کوتاه :