معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور به منظور شناخت ظرفيتهاي منابع جنگلي شهرستان از مناطق جنگلي خاتم بازديد کرد.

معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور به منظور شناخت ظرفيتهاي منابع جنگلي شهرستان از مناطق جنگلي خاتم بازديد کرد.


بازدیدمعاون سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور از مناطق جنگلی خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "دکتر منتظری معاون جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مهندس پورمقدم مدیر کل امور منابع جنگلی در یک سفر یک روزه از مناطق جنگلی و پروژه های احیائی طرح مدیریت منابع جنگلی شهرستان بازدید نمودند.

در این بازدید که مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد، فرماندار خاتم و بخشدار مرکزی نیز حضور داشتند ظرفیتهای منابع جنگلی شهرستان بررسی ومسائل ومشکلات مربوط به این بخش مورد توجه واقع و راهکارهایی در رفع مشکلات ارائه گردید.

در این دیدار بر لزوم توجه به حفاظت واحیاء مناطق جنگلی تاکید ودر خصوص تامین نیروی انسانی وامکانات مورد نیاز قول مساعد داده شد.