مصوبات سفر وزير آموزش و پرورش به شهرستان خاتم (دور دوم سفرهاي استاني رئيس جمهور)

مصوبات سفر وزير آموزش و پرورش به شهرستان خاتم (دور دوم سفرهاي استاني رئيس جمهور)


مصوبات سفر وزير آموزش و پرورش به شهرستان خاتم (دور دوم سفرهاي استاني رئيس جمهور)