مشکلات کشاوزران با حضور فرماندار و مدیر کل ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره) دراستان بررسی شد

مشکلات کشاوزران با حضور فرماندار و مدیر کل ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره) دراستان بررسی شد


مشکلات کشاورزان با حضور فرماندارخاتم بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین جلسه که تعدادی از کشاورزان شارب آب خراسانی حضورداشتنددرابتدا" محمد علی شاه حسینی "فرماندار با اشاره به اینکه کشاورزان معترض حاضر به پرداخت حق آب خود در وجه ستاد اجرائی فرمان امام هستند خواهان همکاری با این  ستاد شد.

درادامه این جلسه مقررشد تمام کسانی که مدرکی دال برمالکیت دارند ارائه و کسانی که درخواست خرید آب داشته نسبت به ارائه درخواست اقدام نمایند.