شناسه : 341992

مشكل زمين مسكوني جوانان روستايي شهرستان خاتم مرتفع گرديد.


در جلسه ويدئو كنفرانس مورخ 13/7/89 كه با حضور امامي فرماندارخاتم و ميرسعيدي معاون عمراني استانداري و اعضاي شوراي مسكن تشكيل گرديد با واگذاري زمين مورد نياز احداث مسكن جوانان روستاهاي خوانسار ، چنارناز ، چاهك و تركان به مساحت 175292 مترمربع موافقت گرديد.

سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان با اعلام اين خبر تصريح كرد با عنايت به پي گيريهاي مستمر و مكاتبات اينجانب در خصوص تامين زمين مورد نياز جوانان روستاها جهت ساخت منزل مسكوني سرانجام با موافقت و پيشنهاد اينجانب و تصويب شوراي مسكن استان با واگذاري زمين به متقاضيان در روستاهاي خوانسار ، چنارناز ، چاهك و تركان موافقت گرديد.

فرماندار در ادامه افزود يكي از دغدغه هاي جوانان بخصوص در روستاهاي مذكور نداشتن زمين و عدم واگذاري زمين توسط بنياد مسكن جهت ساخت منزل مسكوني بود كه اينجانب از ابتداي مسئوليت پيگيري رفع اين مشكل بودم تا اينكه الحمدا... اين مشكل رفع و با واگذاري 23250 متر مربع زمين در روستاي چاهك ، 69000 مترمربع در روستاي تركان ، 18887 مترمربع در روستاي خوانسار و 64155 مترمربع در روستاي چنارناز موافقت گرديد و انشاء ا... با اقدام فوري و به موقع بنياد مسكن در تفكيك و آماد سازي اين اراضي شاهد واگذاري زمين به متقاضيان  باشيم .

امامي در پايان از توجه ويژه ميرسعيدي معاون محترم عمراني استانداري  به اين شهرستان محروم  تقدير و تشكر نمودند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :