شناسه : 336632

مسیرهای و محل های راهپیمایی 22 بهمن در شهرستان خاتم مشخص گردید .


در جلسه برنامه ریزی راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن که در محل فرمانداری خاتم با حضور فرماندار خاتم و تعدادی از مسئولین ادارات برگزار گردید مسیرهای راهپیمایی شهر هرات به شرح ذیل تعیین شد .

ساعت شروع راهپیمایی ساعت 9:30 صبح از میدان جمهوری تا میدان معلم
همچنین در این جلسه عنوان گردید که در بخش مروست و دهستان چاهک و روستاهای ترکان و هراربجان راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن برگزار خواهد شد .
آدرس کوتاه :