مسئول هيات كونگ فوشهرستان خاتم:ازنظر رده بندي تيمي كونگ فو خاتم در مكان دوم استان جاي گرفت.

مسئول هيات كونگ فوشهرستان خاتم:ازنظر رده بندي تيمي كونگ فو خاتم در مكان دوم استان جاي گرفت.


مسئول هيات كونگ فوشهرستان خاتم:ازنظر رده بندي تيمي كونگ فو خاتم در مكان دوم استان جاي گرفت.
قاسم محمودي در مصاحبه با خبرنگار ايسنا،تعداد شركت كننده در مسابقات قهرماني را سي و پنج نفر از شهرستان خاتم اعلام كرد و افزود:350 نفر از كل استان در اين مسابقات شركت داشتند كه با تلاش مسئول تربيت بدني و ديگر مسئولين ورزشكاران خاتم موفق به مقام اول تا سوم گرديدند.
 
 
                                                                                                                                                                                        رستگارخبرنگار شهرستان خاتم