مسئول اداره حفاظت محيط زيست خاتم :با توجه به بارندگي هاي بهاري اميد آن مي رود زادآوري درگونه هاي حيات وحش وپرندگان روند چشمگيري داشته باشد.

مسئول اداره حفاظت محيط زيست خاتم :با توجه به بارندگي هاي بهاري اميد آن مي رود زادآوري درگونه هاي حيات وحش وپرندگان روند چشمگيري داشته باشد.


مسئول اداره حفاظت محيط زيست خاتم :با توجه به بارندگي هاي بهاري اميد آن مي رود زادآوري درگونه هاي حيات وحش وپرندگان روند چشمگيري داشته باشد.

مهدي تيموري در مصاحبه با خبرنگار ايسنا،با بيان اينكه پناهگاه حيات وحش بورئيه منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع باغ شادي و زيستگاه هوبره خيز قره تپه از مناطق منحصر به فردزيست محيطي استان بوده كه جمعيت بسياري از گونه هاي حيات وحش مركزي كشور رادرخودجاي داده است تصريح كرد : با توجه به اينكه در تعطيلات هرساله ازطرف متخلفين وافرادسودجو ،عرصه هاي طبيعي بخصوص حيات وحش مورد تعرض قرارمي گرفت اما خوشبختانه درتعطيلات نوروز با اعلام آماده باش كليه پرسنل؛حفاظت محيط زيست با بكارگيري تمامي امكانات ومشاركت مردم و همياران محيط زيست،نيروي محترم انتظامي و دادستاني هيچ گونه تخلفي مشاهده نشده است.