مسيرهاي راهپيمائي 22 بهمن در شهرستان خاتم اعلام شد

مسيرهاي راهپيمائي 22 بهمن در شهرستان خاتم اعلام شد 

1-      شهر هرات خيابان امام حدوفاصل ميدان جمهوري تا مسجد جامع و زمان حركت از ساعت 45/10 صبح همراه با سخنراني فرماندار در پايان مراسم ودر ادامه شركت راهپيمايان در نماز عبادي و سياسي جمعه .

2-      شهر مروست از ميدان سپاه تا مسجد مصلي و ساعت حركت از ساعت 11 و در ادامه شركت در نماز عبادي و سياسي جمعه .

3-      روستاي چاهك از محل روبروي بانك كشاورزي تا دبيرستان اميرالمومنين و زمان حركت از ساعت 30/9صبح .

4-       روستاي كرخنگان از مخابرات تا مسجد روستا و زمان حركت از ساعت 30/9 صبح .

5-      روستاي چنار ناز از ورودي روستا تا مسجد و زمان حركت از ساعت 30/9صبح .

6-      روستاي تركان هرابرجان از چهار راه شهداي اين روستا ( مسجد روستا ) تا گلزار شهدا ء و زمان حركت از ساعت 30/9 صبح .