مسن ترين شرکت کننده درکنکور سراسري شهرستان خاتم درگروه علوم انساني عبدالرضا نوري فرهنگي درآسنانه ي بازنشستگي است.

مسن ترين شرکت کننده درکنکور سراسري شهرستان خاتم درگروه علوم انساني عبدالرضا نوري فرهنگي درآسنانه ي بازنشستگي است.


مسن ترين شرکت کننده درکنکورسراسري خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم درکنکور سراسري گروه علوم انساني شهرستان خاتم ۱۱۰پسر و۱۶۶خواهر حضورداشتند.از حواشي جالب اين کنکور حضور فرهنگي درآستانه بازنشستگي عبدالرضا نوري متولد۱۳۳۵است.وي درسال ۱۳۶۲بطور مستمع آزاد ديپلم خود رادررشته  علوم انساني دردبيرستان آيت االه طالقاني شهرهرات اخذ کرده است.

عبدالرضا نوري سي سال دردستگاه تعليم وتربيت خدمات شاياني انجام داده است ودرزمينه شعروشاعري نيز دست توانمندي دارد.نوري مديرآموزگار دبستان علامه اقبال هدف از شرکت درکنکورسراسري را عشق وعلاقه خاص به درس ذکرکرد.