مسائل و مشکلات مرتعداران بخش مروست بررسی شد

مسائل و مشکلات مرتعداران بخش مروست بررسی شد


با حضورفرماندار خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم با توجه به جایگاه مرتع و مرتع داری ونقش دامداران درتولید گوشت قرمز، مسائل و مشکلات دامداران و مرتع داران با حضور فرماندارخاتم  مورد بحث وبررسی قرارگرفت.