شناسه : 1469992
با حضور استانداریزد

مسائل و مشکلات شهرستان خاتم مورد بررسی قرار گرفت


با حضور میر محمدی استانداریزد و مسئولین شهرستان خاتم مسائل و مشکلات این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
با حضور استانداریزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم در جلسه ای که با حضور میرمحمدی استاندار یزد  و مسئولین شهرستان خاتم  درمحل استانداری برگزار شد مسائلی از جمله صنعت در شهرستان ، گازرسانی فاز دوم شهرهای  هرات ومروست ،مشکلات بخش کشاورزی ، شهرداریها ، دهیاریها ، تربیت بدنی مورد بحث وبررسی قرار گرفت و استاندار یزد دستور پیگیری مسائل مطرح شده را صادر نمودند.

آدرس کوتاه :