مسائل و مشکلات سرمایه گذاری شهرستان خاتم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

مسائل و مشکلات سرمایه گذاری شهرستان خاتم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت


دیدار فرماندار خاتم با معاون برنامه ریزی استاندار

"محمد علی شاه حسینی" فرماندار خاتم در دیدا ر با معاون برنامه ریزی استاندار در خصوص مسائل و مشکلات سرمایه گذاری درشهرستان خاتم بحث و تبادل نظر نمود.

 دراین جلسه محمد رضابابائی قول هرگونه همکاری و مساعدت درجهت سرمایه گذاری درشهرستان خاتم را داد.