شناسه : 336402
با حضور فرماندار خاتم و مدیرعامل آب منطقه ای استان بررسی شد

مسائل و مشکلات آب روستاهای چنارناز و کرخنگان


جلسه بررسی مسائل و مشکلات آب روستاهای چنارناز و کرخنگان از توابع بخش مروست شهرستان خاتم با حضور مدیران استانی و فرماندار شهرستان خاتم در یزد برگزار شد . در این جلسه ابتدا آقای شاه حسینی فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به بحران خشکسالی و کمبود آب در شهرستان به خصوص در روستاهای چنارناز و کرخنگان توجه به حل مشکل این دو روستا را خواستار شد . در این جلسه آقای راعی مدیر عامل آب منطقه ای استان با توجه به سوابق موجود دستور حفر چاه آب جدید جهت روستای کرخنگان همچنین تأمین آب شرب روستای چنارناز را صادر نمود .
با حضور فرماندار خاتم و مدیرعامل آب منطقه ای استان بررسی شد

جلسه بررسی مسائل و مشکلات آب روستاهای چنارناز و کرخنگان از توابع بخش مروست شهرستان خاتم با حضور مدیران استانی و فرماندار شهرستان خاتم در یزد برگزار شد .

در این جلسه ابتدا آقای شاه حسینی فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به بحران خشکسالی و کمبود آب در شهرستان به خصوص در روستاهای چنارناز و کرخنگان توجه به حل مشکل این دو روستا را خواستار شد .

در این جلسه آقای راعی مدیر عامل آب منطقه ای استان با توجه به سوابق موجود دستور حفر چاه آب جدید جهت روستای کرخنگان همچنین تأمین آب شرب روستای چنارناز را صادر نمود .

آدرس کوتاه :