مسائل و مشكلات مسكن مهر در شهرستان خاتم مورد بررسي قرار گرفت

مسائل و مشكلات مسكن مهر در شهرستان خاتم مورد بررسي قرار گرفتبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " با حضور محمد علي شاه حسيني فرماندار خاتم  و مدير كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي مسائل و مشكلات مسكن  مهر در شهرستان خاتم مورد بررسي قرار گرفت
در جلسه اي كه در دفتر مدير كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و با حضور فرماندار خاتم ، مدير بنياد مسكن و تعدادي از مسئولين ذيربط برگزار گرديد . شاه حسيني با شاره به مشكلاتي كه در حوزه مسكن مهر ازجمله بعضي از تخلفاتي كه پيمانكار داشته و خواهان بازرسي و نظارت اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در اين خصوص شد در اين جلسه مقرر گرديد كه تيم كارشناسي از استان به منظور بررسي و رسيدگي به درخواستهاي مردم به شهرستان عزيمت و ظرف مدت يك هفته كار اجرايي فاز دوم مسكن مهر كه 10% آن باقيمانده است شروع شود