مسائل و مشكلات شركت تعاوني دهياريهاي بخش مروست بررسي قرار گرفت

مسائل و مشكلات شركت تعاوني دهياريهاي بخش مروست بررسي قرار گرفت


با حضور بخشدار

قانع بخشدار مروست در اين جلسه خواستار مرتفع شدن مشكلات شركت شد.خريد كاميون حمل زباله جهت روستاهاي بخش از ديگر موضوعات جلسه بود.