شناسه : 160014845

مسائل حوزه عمرانی و فرهنگی شهر مروست مورد بررسی قرار گرفت


نشست میربهبودی فرماندار خاتم با قانع رئیس شورای اسلامی شهر مروست ، فلاحتی عضو شورای اسلامی شهر و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد مروست و دانشور رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان در خصوص بررسی و ارزیابی مسائل حوزه عمرانی و فرهنگی شهر مروست برگزارشد.
آدرس کوتاه :