مزایده شماره یک

مزایده شماره یک


آگهی در محدوده : آگهی
منتشر کننده : فرمانداری خاتم
قیمت سند : 25000
عنوان روزنامه : کیهان
تاریخ انتشار : 1392/5/24
آخرین مهلت : 1392/5/24
شماره صفحه روزنامه : 9
متن آگهی :

متن اگهی

تصویر آگهی :