شناسه : 362240
مركز ترویج و خدمات جهاد كشاورزي مروست مستقل شد

مركز ترویج و خدمات جهاد كشاورزي مروست مستقل شد


امامي فرماندار خاتم گفت با پيگيري هاي انجام شده مركز ترويج و خدمات كشاورزي مروست به صورت مستقل در آمده كه پس از اين بخش مروست كه شامل مروست ، تركان و هرابرجان ، كرخنگان و روستاهاي اطراف آن مي باشد مسائل كشاورزي خود را به صورت مستقل به اداره مروست منتقل خواهند کرد .
مركز ترویج و خدمات جهاد كشاورزي مروست مستقل شد
و در آخر نيز فرماندار خاتم اين استقلال كشاورزي بخش مروست را به كشاورزان و مردم بخش مروست تبريك گفت و آرزوي موفقيت روز افزون براي اين اداره نمود.
 
                                                                                       
                                                                    سيد محمد اشرف              
                                                      كارشناس كشاورزي فرمانداري  خاتم
آدرس کوتاه :