مردم شهرستان خاتم آماده استقبال از رياست جمهوري

مردم شهرستان خاتم آماده استقبال از رياست جمهوريوي در ادامه افزود به نمايندگي از رياست محترم جمهور يكي از وزرا به شهرستان خاتم سفرخواهد كرد كه در جريان اين سفر وزير ضمن بازديد از گلزارهاي شهداي هرات و مروست از چند پروژه عمراني بازديد و افتتاح پروژه خواهند داشت و بعد از اين برنامه جلسه شوراي اداري شهرستان به رياست وزير تشكيل و مسائل و مشكلات شهرستان در حوزه هاي مختلف بررسي خواهد شد.

در ضمن هيئتي نيز ضمن ملاقات با شهروندان محترم نسبت به جمع آوري نامه ها و درخواستهاي مردمي اقدام خواهد كرد.