مردم با حضور گسترده خود در انتخابات اثبات خواهند كردكه همانند گذشته به اصول انقلاب پايبند خواهند بود.

مردم با حضور گسترده خود در انتخابات اثبات خواهند كردكه همانند گذشته به اصول انقلاب پايبند خواهند بود.


مردم با حضور گسترده خود در انتخابات اثبات خواهند كردكه همانند گذشته به اصول انقلاب پايبند خواهند بود.
ايشان انقلابي را پايه گذاري نمود كه با الهام از اين انقلاب شاهد ترويج و گسترش آن در تمام دنيا هستيم و ساير ملتهاي آزاديخواه همانند حزب ا000 لبنان و 000 توانستند با پيروي از انقلاب اسلامي ايران با دشمنان به مبارزه برخواسته و به پيروزي برسند و انشاءا000 كه همه مردم به اصولي كه امام اين انقلاب را پايه گذاري كرد پايبند و با حضور گسترده در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري آن را ثابت خواهند نمود.
فرماندار خاتم در ادامه افزود در سالجاري بايد در جهت گراميداشت ياد و خاطره امام راحل (ره) به نحو مطلوب برنامه ريزي نمود و برنامه ريزي جهت اعزام 500 نفر از زائران مرقد امام راحل را فراهم كرد.
 
                                                                                                                                        اكبر شمسي
                                                                                                                                                                       روابط عمومي فرمانداري خاتم