مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی شهرستان خاتم

مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی شهرستان خاتم