مراسم تودیع ومعارفه سرپرست جهادکشاورزی مروست

مراسم تودیع ومعارفه سرپرست جهادکشاورزی مروست