شناسه : 359170
مراسم برگزاري زنگ مقاومت ، علم و ايثاربا حضور نماينده وزارت آموزش و پرورش ، فرماندار و جمعي از مسئولين به روايت تصوير

مراسم برگزاري زنگ مقاومت ، علم و ايثاربا حضور نماينده وزارت آموزش و پرورش ، فرماندار و جمعي از مسئولين به روايت تصوير


      
مراسم برگزاري زنگ مقاومت ، علم و ايثاربا حضور نماينده وزارت آموزش و پرورش ، فرماندار و جمعي از مسئولين به روايت تصوير

 

  

 

آدرس کوتاه :