شناسه : 337722

مراحل آموزش دستگاههاي تمام مكانيزه انتخابات آغاز شد


آموزش دستگاههاي تمام مكانيزه انتخابات به رابطين فناوري و كاربران رايانه شعب در سطح شهرستان خاتم آغاز شد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم سيدپناه مسئول كميته فناوري اطلاعات با بيان اينكه اين آموزش ها به صورت فشرده و در قالب گروههاي 3 و 5 نفري به تفكيك رابطين فناوري ، كاربران رايانه و نمايندگان فرماندار در حال برگزاري است افزود :با توجه به برنامه ريزيهاي انجام شده آموزش همگاني نيز در سطح تعدادي از مدارس شهرستان خاتم انجام خواهد شد . لازم به ذكر است در شهرستان خاتم 36 شعبه اخذ راي مسئول جمع آوري آراء شهروندان هستند كه از اين تعداد 25 شعبه ثابت و 11 شعبه سيار مي باشند .  

آموزش دستگاههاي تمام مكانيزه انتخابات به رابطين فناوري و كاربران رايانه شعب در سطح شهرستان خاتم آغاز شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم سيدپناه مسئول كميته فناوري اطلاعات با بيان اينكه اين آموزش ها به صورت فشرده و در قالب گروههاي 3 و 5 نفري به تفكيك رابطين فناوري ، كاربران رايانه و نمايندگان فرماندار در حال برگزاري است افزود :با توجه به برنامه ريزيهاي انجام شده آموزش همگاني نيز در سطح تعدادي از مدارس شهرستان خاتم انجام خواهد شد .

لازم به ذكر است در شهرستان خاتم 36 شعبه اخذ راي مسئول جمع آوري آراء شهروندان هستند كه از اين تعداد 25 شعبه ثابت و 11 شعبه سيار مي باشند .

 

آدرس کوتاه :