مدیرعامل شرکت تعاونی فراگیرو هیئت مدیره به منظور آشنا شدن با شهرستان خاتم و همچنین سرمایه گذاری ازاین شهرستان بازید کردند

مدیرعامل شرکت تعاونی فراگیرو هیئت مدیره به منظور آشنا شدن با شهرستان خاتم و همچنین سرمایه گذاری ازاین شهرستان بازید کردند


سفر مدیرعامل شرکت تعاونی فراگیر استان یزد به شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین بازدید مدیرعامل شرکت فراگیراستان درنشستی با فرماندار خاتم به نقاط قوت شهرستان درزمینه کشاورزی وجاذبه های گردشگری اشاره نمود .

دراین جلسه مقرر شد شرکت تعاونی فراگیر استان دریکی اززمینه های کشاورزی درشهرستان خاتم سرمایه گذاری کند.