شناسه : 335322

مدير اداره دامپزشكی شهرستان خاتم خبرداد: آغازبیست و یكمین مرحله واكسیناسیون تب برفكی دامها در شهرستان خاتم


یزدفردا"مهین رستگار خبرنگارشهرستان خاتم :مدیر اداره دامپزشكی شهرستان خاتم گفت: مرحله بیست ویكم تلقیح واكسن تب برفكی دامها درشهرستان خاتم آغاز شد

محسن كریمی درمصاحبه با خبرنگار یزدفردا" مرحله بیست ویكم تزریق واكسن دامها به مدت 20روز كاری خواهد بود.
كریمی گفت: درطرح واكسن سراسری دام علیه تب برفكی 30درصد دام سبك وتمام دام های سنگین شهرستان مایه كوبی می شوند.
وی افزود: بیماری تب برفكی دردامهای گوشتی باعث كاهش گوشت،دردامهای شیری موجب كاهش شیر می شود.
آدرس کوتاه :