مديريت مسكن شهرستان خاتم در ايام ا... دهه فجر افتتاح خواهد شد.

مديريت مسكن شهرستان خاتم در ايام ا... دهه فجر افتتاح خواهد شد.روابط عمومي فرمانداري خاتم