مديريت درست منابع بايد در اولويت برنامه هاي جهاد كشاورزي باشد .

مديريت درست منابع بايد در اولويت برنامه هاي جهاد كشاورزي باشد .


فرماندار شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم  محمد علي شاه حسيني  فرماندار درجمع كاركنان مديريت جهاد كشاورزي بخش مروست استفاده مناسب از آب و زمين و مديريت درست منابع و استفاده حداكثري بايد دراولويت برنامه هاي جهاد كشاورزي  باشد .

وي ادامه داد: ايجاد اشتغال پايدار دربخش كشاورزي و همچنين توجه به تاسيس و راه اندازي صنايع تبديلي و جنبي بايد صورت پذيرد .

شاه حسيني همچنين  با اشاره به ظرفيت و پتانسيل خوب منطقه مروست دربخش كشاورزي استفاده از تكنولوژي و علوم روز را در كشاورزي ضروري دانست.

دراين جلسه يزداني مدير جهادكشاورزي مروست نيز گزارشي از عملكرد جهاد كشاورزي منطقه مروست بيان نمود.