شناسه : 21287985

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد از عمليات احيايي طرح صيانت از جنگل ها در شهرستان خاتم بازديد كرد


مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد درسفر يك روزه به شهرستان خاتم كه معاون فني ورييس اداره جنگلكاري آن اداره كل وي راهمراهي ميكردند از پروژه هاي در دست اجراي طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس ، جنوب و مناطق مركزي كشور كه در اين شهرستان در حال اجرا مي باشد بازديد نمود

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم سيدابوالفضل وكيلي ضمن بازديد از مناطق جنگلي چاه منج ، بختياري ، باغشادي و اسلام آباد كندر از نزديك در جريان روند عمليات نهالكاري در راستاي اجراي طرح صيانت از جنگل ها در اين شهرستان قرار گرفت.

وي سپس در جمع پيمانكاران ، ناظرين و كارشناسان اين طرح حضور يافت و طي سخناني ضمن تشكر و قدرداني از تلاش و كوشش صورت گرفته روند كار را در مجموع  مثبت ارزيابي كرد و با توجه به حجم كار در سال جاري و با در نظرگرفتن زمان مناسب اجراي عمليات خواستار توجه ، دقت و تسريع در اين امر شد

مدير كل منابع طبيعي و ابخيزداري يزدبا اشاره به اينكه ازاهداف اجراي اين پروژه تقويت و توسعه عرصه هاي جنگلي،اشتغال و جلب مشاركت بهره برداران است مشاركت دامداران و ساكنين عرصه هاي جنگلي در اين زمينه را مورد تاكيد قرار دادوازپيمانكاران و مسئولين امر خواست حداكثراستفاده را از بكار گيري و مشاركت اهالي را بنمايند

وي همچنين از جنگلنشينان و اهالي منطقه خواست دررسيدن به اين اهداف بويژه در زمينه حفاظت از اين عرصه ها همچون گذشته منابع طبيعي را ياري نمايند

 شايان ذكر است در سال جاري بالغ بر هزار هكتار از عرصه هاي طبيعي خاتم با بهره گيري از اعتبارات ملي در قالب طرح صيانت از جنگل ها نهالكاري ميگرددآدرس کوتاه :