مديرحفظ نباتات استان يزد:طرح مبازره با آفات چهارگانه باغات دراستان يزداجرا شد

مديرحفظ نباتات استان يزد:طرح مبازره با آفات چهارگانه باغات دراستان يزداجرا شد


مديرحفظ نباتات استان يزد:طرح مبازره با آفات چهارگانه باغات دراستان يزداجرا شد
مهندس جوادپور با اعلام اين خبر گفت:اين طرح به طور هماهنگ درتمام شهرستانهاي استان درسطح  335هكتار ازباغات انار،830 هكتارباغات بادام وزردآلو و86 هكتارباغات گردو  با اعتباري بالغ بر5 ميليارد ريال مشمول طرح مبارزه با آفت 4گانه خواهند شد.
وي تصريح كرد:براي اولين بار اين طرح درشهرستان خاتم با اعتباري بالغ بر300ميليون ريال درطول 3سال در500هكتار ازباغات اين شهرستان برعليه 4آفت كليدي منطقه مبارزه خواهدشد.
وي خاطرنشان ساخت:با اجرا شدن اين طرح افزايش محصولات باغي وهمچنين باعث بالا رفتن درآمدروستائيان وموجب پايين آمدن آفت وافزايش 25تا30درصدي عملكرد محصول خواهدشد.
به گفته جوادپور درهمين راستا تمامي روش هاي مكانيكي،زراعي،شيميايي،بيولوژيك وبيوشيميايي انجام خواهدشدو اعتبار سه ساله اين طرح در سطح استان 15 ميليارد ريال است.
گفتني است اين طرح توسط سازمان جهادكشاورزي استان وبا همكاري خدمات مشاوره اي بخش خصوصي به ويژه كلنيك هاي گياه پزشكي وهمياري كشاورزان اجرا خواهدشد.
 

رستگارخبرنگارشهرستان خاتم