شناسه : 361400
مديراداره جهاد كشاورزي خاتم: بارندگي هاي اخيردربهبود پوشش گياهي مراتع و توليد علوفه شهرستان موثربوده است.

مديراداره جهاد كشاورزي خاتم: بارندگي هاي اخيردربهبود پوشش گياهي مراتع و توليد علوفه شهرستان موثربوده است.


مدير اداره جهاد كشاورزي گفت:با توجه به بارندگي هاي اخيراميد آن مي رود بهبود پوشش گياهي مراتع و توليد علوفه شهرستان را داشته باشيم.
مديراداره جهاد كشاورزي خاتم: بارندگي هاي اخيردربهبود پوشش گياهي مراتع و توليد علوفه شهرستان موثربوده است.

فرجام فاضلي درمصاحبه با خبرنگارايسنا،با بيان اينكه بارندگي هاي بهاري   موجب شادماني كشاورزان ودامداران شد به كشاورزان توصيه كرد: با توجه به بالابودن درصدرطوبت هوا وبارندگي هاي اخير درآبياري مزارع خود دقت كافي بعمل آورندوبا تنظيم دوره آبياري مانع از گسترش شيوع آفات وبيماري هاخصوصا رنگ زرد درمزارع گندم گردند. وي گفت: دراين شهرستان 47هزار178هكتار اراضي مستعد وحاصلخيز براي توليد انواع مختلف محصولات زراعي وباغي فراهم مي باشد كه درحال حاضر بيش از 16هزارهكتارسطح زيركشت محصولات زراعي وبيش از 14هزار هكتار سطح زيركشت محصولات باغي فراهم است فاضلي افزود:از محصولات زراعي گندم با سطح زيركشت 9هزار هكتار وعملكرد متوسط 4هزار600كيلوگرم مقام اول دراستان به خود اختصاص داده است همچنين ذرت دانه اي با سطح زيركشت 3هزار 600هكتار وعملكرد متوسط 8هزار 500 كيلو گرم درهكتاررتبه اول رادراستان داراست ومحصولات باغي ازجمله انگوربا سطح زيركشت 950هكتارومتوسط 20تن درهكتاررتبه اول رادراستان به خود اختصاص داده است

رستگارخبرنگار ایسنا

آدرس کوتاه :