مجوز تاسيس دهياري روستاي رحمت آباد از توابع بخش مروست صادر گرديد .

مجوز تاسيس دهياري روستاي رحمت آباد از توابع بخش مروست صادر گرديد .سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم با اعلام اين خبر افزود با توجه به پي گيري ها ومكاتبات انجام شده  مجوز تاسيس دهياري روستاي رحمت آباد از توابع دهستان هرابرجان بخش مروست طي نامه شماره 31//1/65320 مورخ 30/4/89 وزارت كشور صادر گرديد .

امامي با اشاره به اهميت تاسيس اين دهياري افزود با تحقق اين موضوع يكي از خواسته هاي ديرينه و بحق مردم اين روستا مصوب و منبعد اين روستا داراي دهياري بوده و از اعتبارات  عمراني به منظور بهسازي و توسعه روستا استفاده خواهد نمود.

روابط عمومي فرمانداري خاتم