شناسه : 354830
مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت پنجم)

مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت پنجم)


گزارش تصويري سفر شهرستاني استاندار و مديران استان به خاتم به نقل از سايت استانداري
مجله تصويري سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم(قسمت پنجم)

گزارش تصويري سفر شهرستاني استاندار و مديران استان به خاتم به نقل از سايت استانداري

آدرس کوتاه :